verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

3.5.1 Uitwerking Agro & Food beleid

Wij willen de komende periode verder vorm geven aan de uitvoering van ons Agro & Food beleid. Hiervoor gaan wij met de sector in gesprek over de vraag op welke wijze wij hen kunnen ondersteunen in duurzame ontwikkeling van de landbouw met een goede balans tussen economie en natuur in het landelijk gebied.

Context

In de Agro & Foodbrief hebben wij onze visie, ambities en beleidsuitgangspunten ten aanzien van een duurzame ontwikkeling van de Agro & Foodketens verwoord. Hierbinnen heeft de (primaire) landbouwsector onze bijzondere aandacht vanwege haar belangrijke bijdrage aan de inrichting en kwaliteit van ons landelijk gebied. De dynamiek in deze sector is onverminderd hoog; externe (landelijke) ontwikkelingen hebben grote impact op deze sector, zoals de invoering van de PAS, de afschaffing van de melkquota, marktontwikkelingen, eisen aan huisvesting en welzijn van dieren, de invoering van fosfaatrechten etc. Ontwikkelingen die maken dat de continuïteit van deze drager van het landelijk gebied sterk onder druk staat. Wij willen, in overleg met de primaire sector, nagaan waar wij kunnen bijdragen aan de transitie van de sector. Dit kan betekenen actueel meer massa maken op bestaande prestaties en instrumenten, meer en gerichter beleidsevaluaties uit te voeren gericht op doorontwikkeling en optimalisatie, of (de uitvoering van) rijks- en Europese kaders beïnvloeden en vereenvoudigen.

Acties 2016

  • Vertaling resultaat gesprek met de landbouwsector in concrete acties voor 2016 en later.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:
Hester Maij.

Rol provincie:
De provincie is beïnvloeder en beleidsbepaler.

Looptijd prestatie:
Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?
Nee.

publicatiedatum 02-11-2015 10:30