verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

Provinciale organisatie

5. Provinciale organisatie

Provinciale organisatie
Het bestuur van de provincie wordt gevormd door een algemeen bestuur (Provinciale Staten) en een dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten).

5.1 Provinciale Staten

Op 18 maart 2015 hebben Provinciale Statenverkiezingen plaats gevonden. Provinciale Statenverkiezingen worden één keer in de vier jaar gehouden, waarbij leden rechtstreeks door de stemgerechtigde inwoners van de provincie worden gekozen. Het aantal Statenleden van een provincie is afhankelijk van het aantal inwoners. Voor Overijssel is het aantal zetels vastgesteld op 47. De huidige samenstelling van Provinciale Staten is als volgt:

CDA

11 zetels

VVD

6 zetels

SP

5 zetels

PvdA

5 zetels

D66

5 zetels

PVV

5 zetels

ChristenUnie

4 zetels

SGP

2 zetels

GroenLinks

2 zetels

50 Plus

1 zetel

Partij voor de Dieren

1 zetel

Totaal

47 zetels

Statengriffie

De statengriffie heeft primair tot doel om de Provinciale Staten te ondersteunen in haar functioneren. De ondersteuning door de statengriffie behelst onder meer de secretariële ondersteuning van Provinciale Staten en Statencommissies. De taken zijn daarnaast aangevuld met taken op het gebied van communicatie, procesmatige advisering, voorlichting en controle. De griffier van de Provinciale Staten is mw. R. (Renée) Wiggers.

 

5.2 Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de provincie bestaat uit de Commissaris van de Koning (voorzitter) en vijf gedeputeerden. Samen vormen zij het college van Gedeputeerde Staten.

5.2.1 Commissaris van de Koning   
Mevrouw  A.Th.B. Bijleveld-Schouten is Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel. De Commissaris van de Koning beheert de portefeuille Kwaliteit openbaar bestuur (zie paragraaf 5.2.2).

Naast de taken uit haar portefeuille, heeft de CdK een aantal Rijkstaken waaronder burgemeestersaangelegenheden, grensoverschrijdende samenwerking, ambtsbezoeken, ombudszaken, openbare orde en veiligheid en het gastvrouwschap tijdens bezoeken van leden van het Koninklijk Huis. De Commissaris van de Koning is zowel voorzitter van Provinciale Staten als van het college van Gedeputeerde Staten.

5.2.2 Gedeputeerde Staten
Het College van Gedeputeerde Staten bestaat sinds de verkiezingen uit de volgende gedeputeerden (inclusief portefeuilleverdeling). Ook de Commissaris van de Koning heeft een portefeuille in dit college.

Y.J. (Eddy) van Hijum (CDA) - Portefeuille A: Economie, Financiën en Deelnemingenbeleid

 • Economie (inclusief innovatie en recreatie en toerisme).
 • Techbase Twente.
 • Financiën.
 • Deelnemingenbeleid.
 • IPO-bestuur.

E. (Bert) Boerman (ChristenUnie) - Portefeuille B: Mobiliteit, Water en Sociaal

 • Mobiliteit.
 • Water.
 • Sociaal.
 • Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.
 • Gebiedsontwikkeling Spoorzone Zwolle.
 • Deltaprogramma (inclusief gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta).
 • Ruimte voor de Rivierprojecten (inclusief gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Rivier IJsseldelta).

W.H. (Hester) Maij (CDA) - Portefeuille C: Landbouw, Natuur en Cultuur

 • Landbouw en natuur.
 • Cultuur (inclusief monumentenzorg en erfgoed).
 • Nb-vergunningen.
 • Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente (inclusief Nationaal Landschap Noordoost-Twente).
 • Coördinatie Netwerkstad Twente.

D.J.E. (Erik) Lievers (D66) - Portefeuille D: Energie, Milieu en Europa

 • Duurzaamheid en energie.
 • Milieu (inclusief bodemsanering).
 • Europa (inclusief Agenda Stad / Urban Agenda en fondsenstructuur).
 • Personeel en organisatie.
 • Vergunningverlening (inclusief Regionale Uitvoeringsdiensten).
 • Coördinatie Zwolle Kampen Netwerkstad / regio Zwolle.

M.T. (Monique) van Haaf (VVD) - Portefeuille E: Ruimte, Grondbeleid en Handhaving

 • Ruimtelijke ontwikkeling (inclusief wonen en ondergrond).
 • Financieel toezicht gemeenten en waterschappen.
 • Grondbeleid.
 • Handhaving.
 • Coördinatie Stedendriehoek.

A.Th.B (Ank) Bijleveld – Schouten - Portefeuille V: Kwaliteit openbaar bestuur

 • Voorzitterschap GS en PS.
 • Kwaliteit openbaar bestuur.
 • Integriteit bestuur.
 • Rechtspositie provinciale bestuurders.
 • Coördinatie openbare orde en veiligheid.
 • Externe betrekkingen en lobby.
 • Communicatie / informatiebeleid.
 • Gebouwen en facilitair beleid.

 

5.3 Ambtelijke organisatie

Concern Management Team
In het Concern Managementteam vindt strategische sturing en besluitvorming plaats. Het Concern Managementteam vervult de voortrekkersrol in het voorbereiden van het strategisch beleid en de koersbepaling van de organisatie. Het heeft de verantwoordelijkheid voor provinciale opgaven en de concernresultaten. Het Concern Managementteam bestaat uit de directie en de hoofden van de eenheden. De Directie is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de hele ambtelijke organisatie en het realiseren van de provinciale doelen. De Directie bestaat per 1 januari 2016 uit de heer J.M. (Johan) Osinga (tevens secretaris College Gedeputeerde Staten van Overijssel) en de heer B.W.A.H (Bart) Parmet.

Project- en Programmamanagement
De eenheid Project- en Programmamanagement levert daadkrachtige programma- / projectorganisaties ten behoeve van de realisatie van de investeringsagenda,  professionaliseert het ambtelijk opdrachtnemerschap en ambtelijk – en bestuurlijk opdrachtgeverschap en levert daarbij procesexpertise. Tevens is de eenheid Project- en Programmamanagement verantwoordelijk voor de uitvoering van het provinciaal grondbeleid. Hoofd van de eenheid is de heer H.J. (Henk) Vegter.

Ruimte en Bereikbaarheid
De eenheid Ruimte en Bereikbaarheid is verantwoordelijk voor de strategie,  beleidsontwikkeling en beleidsrealisatie in het fysiek ruimtelijke domein met als structurerende elementen als water, ondergrond en infrastructuur. Hoofd van de eenheid is mevrouw M. (Monique) Esselbrugge.

Economie en Cultuur
De eenheid Economie en Cultuur is verantwoordelijk voor de regionale economische strategie- en beleidsontwikkeling waaronder energie, innovatie, arbeidsmarkt, agro&food, biobased, vrijetijdseconomie, sociaal-cultureel vestigingsklimaat, expertisecentrum deelnemingen en expertisecentrum Europa (programma’s en projecten). Hoofd van de eenheid is de heer A.J. (Alfred) Peterson.

Natuur en Milieu
De eenheid Natuur en Milieu is verantwoordelijk voor de strategie- en beleidsontwikkeling op natuur- en landschapsbeleid en –beheer. Ook is de eenheid verantwoordelijk voor de milieu- en saneringsopgaven in de provincie. Hoofd van de eenheid is mevrouw T.H.B.M. (Thea) Hofs.

Wegen en Kanalen
De eenheid Wegen en Kanalen is verantwoordelijk voor de programmering en de uitvoering van  beheer, onderhoud en nieuwbouwprojecten van de provinciale infrastructuur en verkeersmanagement (projecten). Hoofd van de eenheid is mevrouw L. (Lindy) Molenkamp.

Publieke Dienstverlening
De eenheid Publieke Dienstverlening verstrekt vergunningen, subsidies, beleidsinformatie en GIS-bestanden en is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de door haar afgegeven vergunningen. Hoofd van de eenheid is mevrouw M.P.E. (Monique) Stouten.

Bedrijfsvoering
De eenheid Bedrijfsvoering levert diensten en kaders passend bij provinciale opgaven op het brede terrein van de bedrijfsvoering voor bezoekers, medewerkers, management en bestuur. Hoofd van de eenheid is de heer E. (Erik) Jungerius.

Bestuurs- en concernzaken
De eenheid Bestuurs- en concernzaken opereert op het snijvlak van het bestuur - ambtelijke management en bestuurlijke verhoudingen, faciliteert / ondersteunt besluitvorming voor het College en concernbrede overleggen, is verantwoordelijk voor strategische advisering op het gebied van kwaliteit openbaar bestuur en voor concerncontrol, en ondersteunt de CdK in haar Rijkstaken. Hoofd van de eenheid is de heer J. (Jaap) Wesselink.

publicatiedatum 02-11-2015 10:30