verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

Paragrafen

In de paragrafen worden de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot de beheersmatige aspecten van de lokale heffingen, het weerstandsvermogen, het onderhoud van de kapitaalgoederen, de financiering, de verbonden partijen en het grondbeleid, zoals voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten, artikel 9. Vooruitlopend op de wijzigingsvoorstellen die voortvloeien uit de adviezen van de commissie Depla is de paragraaf Bedrijfsvoering vervallen. De onderdelen uit deze paragraaf zijn opgenomen in de nieuwe (kern)taak 'Bedrijfsvoering'.

publicatiedatum 02-11-2015 10:30