verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

03. Vitaal platteland

Om de bijdragen van natuur, landschap en landbouw aan de welvaart en het welzijn te behouden, streven wij naar een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede verhouding tussen economie en natuur.

Relatie met de ambities van andere beleidsterreinen:
Gezonde natuur en een gevarieerd landschap zijn niet alleen belangrijk voor de bescherming van planten en dieren, maar ook voor de provinciale waterhuishouding, een goed woon- en vestigingsklimaat en voor recreatie en toerisme. Daarnaast zijn natuur en landschap, net als bijvoorbeeld infrastructuur en water, belangrijke dragers van de indeling van de ruimte.

Met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zorgen wij, door het verminderen van de uitstoot van stikstof, voor een goede balans tussen economische ontwikkeling voor (agrarische) bedrijven, infrastructuur en natuur. Een toekomstbestendige landbouw en behoud en ontwikkeling van natuur dragen zowel bij aan de vitaliteit en het beheer van het landelijk gebied, als aan inkomen en werkgelegenheid voor bedrijven in de keten van boer tot verwerkende industrie, recreatie en natuurbeheer.

Ontwikkelingen

Onze speerpunten zijn de komende vier jaar:
- Veelzijdige natuur en landschappen die van betekenis zijn voor mensen.
- Ruimte voor economische ontwikkeling.
- Kansen voor ondernemerschap in landbouw en natuur.
- Behoud van de verscheidenheid van dieren en planten.

Relevant voor de uitvoering van ons beleid is de evaluatie van het Natuurpact. Hierin zijn de decentralisatieafspraken van het natuurbeleid vastgelegd. De evaluatie kan gevolgen hebben voor de rollen en taken van de provincies. Onze inzet bij de evaluatie is dat de rol van de provincies behouden blijft en waar mogelijk versterkt wordt. Komend voorjaar presenteert de Europese Commissie de resultaten van de zogeheten fitness check van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) en haar conclusies voor het vervolg. Het maatschappelijk draagvlak voor een strikt op biodiversiteit gericht natuurbeleid staat onder druk (IPO Kompas 2020). Tegelijkertijd laat in 2015 in Overijssel uitgevoerd onderzoek zien dat de inwoners van Overijssel natuur belangrijk vinden (“Natuurbeleving in Overijssel (inwoners en ondernemers)”, TNS Nipo, april 2015). Wij hopen dat onze inzet uitmondt op meer flexibiliteit in de uitvoeringskaders van de VHR en dat er in de uitvoering van de VHR meer ruimte is voor gebiedsgericht maatwerk. Gebiedsgerichte ontwikkeling van natuur en de verbinding van natuur met andere opgaven vergroot de betrokkenheid van ondernemers, inwoners en de beleefbaarheid van de natuur. Met nieuwe beleidsstrategieën vergroten wij de betekenis van natuur en landschap voor mensen door wederzijdse versterking van economie en natuur enerzijds en samenleving en natuur anderzijds. Mogelijk biedt de Agenda Stad (zie kerntaak 1) hiervoor ook kansen.

Prioritaire prestaties

3.1.2 Soortenbescherming in samenhang met ruimte voor economische ontwikkeling 3.3.1 Versterken samenhang economie, natuur en samenleving 3.3.2 Nationale parken 3.5.1 Uitwerking Agro & Food beleid
publicatiedatum 02-11-2015 10:30