verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

7.2.2 Experimenten bestuursstijl

Veranderende verhoudingen vragen om nieuwe vormen van samenwerking. Wij stellen middelen beschikbaar voor het uitvoeren van experimenten en / of pilots, zowel gericht op de verschillende (inhoudelijke) hoofdopgaven als de bestuursstijl.

Context

De veranderingen in de samenleving stellen nieuwe eisen aan het provinciaal bestuur. Deze veranderingen vragen om een veranderende werkwijze in het onderling samenspel en de constante dialoog tussen Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en het ambtelijk apparaat (Coalitieakkoord). Wij stimuleren experimenten met nieuwe vormen van samenwerking.

Acties 2016

  • We stellen een investeringsplan op waarbij invulling wordt gegeven aan deze prestatie.
  • We starten met experimenten aan het eind van 2015 en begin 2016.
  • We ontwerpen kaders voor experimenten op verschillende terreinen.
  • Aan de hand van de participatiecode voeren we een discussie in GS en PS over een nieuwe bestuursstijl.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:
Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:
Wij zijn faciliteerder en ontwikkelaar.

Looptijd prestatie:
Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?
Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • In het investeringsvoorste dat in 2016 aan Provinciale Staten wordt aangeboden, wordt een voorstel gedaan voor de invulling van deze prestatie (in relatie met de andere prestaties uit dat Investeringsvoorstel 7.2.1, 7.2.3).
  • Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.
publicatiedatum 02-11-2015 10:30