verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

7.3.4 Uitvoering passend communicatiebeleid

Wij zorgen voor een permanent passende provinciale communicatie die ons in staat stelt de Overijsselse samenleving te informeren over en te betrekken bij de maatschappelijke opgaven waaraan de provincie zich verbindt en de politiek-bestuurlijke doelstellingen en resultaten die het bestuur nastreeft en realiseert.

Context

De zorg voor een heldere en transparante communicatie is een wettelijke taak van provincies. Hoe daaraan invulling te geven, is een eigen provinciale afweging. Uiterlijk in 2017 dient het mogelijk te zijn dat burgers en bedrijven zaken die ze met de overheid moeten regelen, digitaal kunnen afhandelen. Het is aan ons om daarnaast te bepalen om – gezien de doelgroepen van de provincie – ook nog offline (via bladen) te publiceren. Het aantreden van een nieuw bestuur, met een eigen bestuursstijl, is een geschikt moment om opnieuw na te denken over effectieve communicatie. Dat vraagt aanscherping en opnieuw afwegen en het stellen van nieuwe inhoudelijke prioriteiten. Het vooronderstelt continu op de hoogte te zijn van en mee te kunnen bewegen met de maatschappelijke dynamiek; veranderingen in de verhouding en samenwerkingsrelatie tussen provincie, inwoners en partners bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid en projecten, veranderingen in het medialandschap, veranderingen in de behoeften van onze doelgroepen etc.

Acties 2016

  • We voeren het communicatiebeleid uit met als doel de relevante partijen in de samenleving te informeren over en te betrekken bij de provincie, het provinciaal bestuur en haar inhoudelijke doelstellingen.
  • Met het oog op een effectieve communicatie concentreren we de communicatieve inzet op enkele hoofdboodschappen en verstevigen we de verbinding met de provinciale lobbyinzet. (relatie met prestatie 7.3.2).
  • Om aansluiting te kunnen blijven vinden bij de snel veranderende samenleving investeren we in het in samenhang beoordelen van meetgegevens op diverse terreinen (doelgroepbehoeften, bereikgegevens traditionele en nieuwe media etc) (relatie met prestatie 7.3.3.).
  • We bereiden de invulling van de wettelijke verplichting tot publicatie van digitale kennisgevingen per 2017 voor. We gebruiken de monitoringgegevens en onze ervaringen met bestaande publicatievormen voor een zo effectief mogelijke inrichting.
  • Op basis van de besluitvorming over het Investeringsplan Kwaliteit Openbaar Bestuur (voorjaar 2016) geven we het corporate communicatie instrumentarium vorm. Aandachtspunten daarbinnen zijn vormgeving/huisstijl en de kwaliteit en eenduidigheid van (externe) stukkenstroom / uitgaande uitingen (relatie met prestatie 7.2.3. en 7.3.6).

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:
Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:
Wij zijn faciliteerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:
Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?
Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • In het investeringsplan Kwaliteit Openbaar Bestuur dat in 2016 aan Provinciale Staten wordt aangeboden, wordt een voorstel gedaan voor de ontwikkeling van deze prestatie (in relatie met de andere prestaties uit dat Investeringsplan: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.3.1, 7.3.2).
  • Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.
publicatiedatum 02-11-2015 10:30