verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

05. Regionale economie

Behoud en groei van de werkgelegenheid in Overijssel.

Wij werken aan een concurrerende economie met meer werkgelegenheid. Drie pijlers vormen het fundament onder deze ambitie: (1) een aantrekkelijk vestigingsklimaat, (2) de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs, en (3) een concurrerend bedrijfsleven. Het beleid staat niet op zichzelf; er is sprake van raakvlakken met de opgaven energie, duurzaamheid en mobiliteit (ontsluiting van de economische kerngebieden). Daarnaast bestaan er afhankelijkheden met publieke en private partners binnen Overijssel alsook met Gelderland, het Rijk en Europa.

Ontwikkelingen

Overijssel staat voor belangrijke economische uitdagingen. De veerkracht van de regionale economie is serieus getest. Er zijn problemen aan de oppervlakte gekomen die om oplossingen vragen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de mismatch tussen de vraag naar en het aanbod van werklocaties, het tekort aan technisch vakmanschap, een hoge werkloosheid en de investeringsrijpheid van innovatieprojecten. Het regionaal economisch beleid moet deze opgaven -in onderlinge samenhang- het hoofd bieden met het perspectief op de werkgelegenheid. De snelheid van mondiale en technologische ontwikkelingen vereist daarbij dat Overijssel blijft investeren in ondernemerschap, internationale relaties en zichzelf continu vernieuwt.

Prioritaire prestaties

5.2.2 (Grensoverschrijdende) arbeidsmobiliteit 5.4.1 Versterken ondernemerschap in Overijssel
publicatiedatum 02-11-2015 10:30