verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

4.3 Meerjarig overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000.000

Kerntaak

Rekening 2014 saldo

Begroting 2015 saldo

Begroting 2016 baten

Begroting 2016 lasten

Begroting  2016 saldo

Begroting 2017 saldo

 Begroting 2018 saldo

Begroting 2019 saldo

Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer

-52,8

-37,4

2,3

13,3

-11,0

-10,3

-10,2

-10,1

Milieu en energie

32,3

-4,4

31,3

36,9

-5,6

4,2

8,2

7,2

Vitaal platteland

-43,7

-70,5

            1,7

51,9

-50,2

-43,8

-37,1

-37,0

Mobiliteit

-69,2

-158,7

30,5

194,7

-164,2

-196,4

-144,4

-144,4

Regionale economie

-28,5

-39,4

0,4

24,4

-24,0

-17,0

-14,6

-13,2

Culturele infrastructuur en monumentenzorg

-17,7

-16,0

15,9

-15,9

-12,1

-12,1

-12,1

Kwaliteit openbaar bestuur

-8,3

-10,0

0,1

20,4

-20,3

-19,2

-19,5

-19,9

Gebiedsontwikkelingen

-34,3

-42,7

5,8

62,5

-56,7

-72,5

-80,8

-75,4

Sociale kwaliteit

-19,9

-6,8

6,7

-6,7

-4,1

-4,1

-4,1

Bedrijfsvoering

-47,8

-52,5

0,8

4,3

-3,5

-3,4

-3,4

-3,8

Totaal kerntaken

-289,9

-438,4

72,9

431,0

-358,1

-374,6

-318,0

-312,8

-

Financiering en Algemene dekkingsmiddelen

Algemene baten en lasten

4,9

2,3

0,2

-1,4

1,6

2,3

2,7

2,7

Algemene uitkering provinciefonds

97,6

79,2

183,0

183,0

189,3

162,6

162,3

Bespaarde rente

57,0

Eigen middelen

101,5

101,5

102,0

102,0

102,0

102,0

102,0

Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar

0,2

Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar

-3,3

33,0

38,5

9,9

28,6

24,6

21,5

18,0

Overige financiële middelen

0,1

0,1

Algemene dekkingsmiddelen

258,0

216,1

323,7

8,5

315,2

318,2

288,8

285,0

-

Onvoorzien

0,3

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

Totaal financiering en Algemene dekkingsmiddelen

258,0

216,1

323,7

8,8

314,9

317,9

288,5

284,7

-

Saldo van baten en lasten

-31,9

-222,3

396,6

439,8

-43,2

-56,7

-29,5

-28,1

x € 1.000.00

Mutaties reserves per kerntaak

Kerntaak

Rekening 2014 saldo

Begroting 2015 saldo

2016 onttrekking

2016 storting

Begroting 2016 saldo

Begroting 2017 saldo

 Begroting 2018 saldo

Begroting 2019 saldo

01: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

31,0

32,4

2,1

0,8

1,3

1,0

0,8

0,5

02: Milieu en energie

0,2

111,2

17,5

7,2

10,3

-1,5

-0,7

-1,1

03: Inrichting landelijk gebied

73,3

81,7

33,7

33,7

27,8

24,0

24,0

04: Mobiliteit

-22,0

168,6

136,9

28,2

108,7

141,4

90,4

93,0

05: Regionale Economie

18,4

31,2

16,3

28,4

-12,1

5,4

2,6

1,1

06: Culturele infrastructuur en monumentenzorg

5,1

3,0

3,7

2,2

1,5

07: Kwaliteit openbaar bestuur

1,2

1,5

1,1

0,9

0,2

08: Gebiedsontwikkelingen

21,6

25,6

50,9

0,2

50,7

68,1

76,0

70,3

09: Sociale infrastructuur

10,1

5,4

2,6

2,6

20: Algemene Dekkingsmiddelen

-57,2

-238,3

231,3

382,4

-151,1

-172,0

-153,8

-156,7

Totaal mutaties reserves

81,7

222,3

496,1

452,9

43,2

70,2

39,3

31,1

-

Resultaat

49,8

892,7

892,7

0,0

13,5

9,8

3,0

-

Mutaties reserves niet kerntaak gebonden

Rekening 2014 saldo

Begroting 2015 saldo

2016 onttrekking

2016 storting

Begroting 2016 saldo

Begroting 2017 saldo

 Begroting 2018 saldo

Begroting 2019 saldo

Algemene reserve grondzaken

-9,0

-4,5

10,0

4,8

5,2

2,9

3,0

3,0

Algemene reserve KvO

60,4

19,1

30,6

194,4

-163,8

-14,2

-14,2

-16,9

Bestemmingsreserve afrekening pMPJ/ILG

-10,9

0,2

0,2

0,2

0,2

Mutaties Algemene reserve

-47,4

330,3

102,0

102,0

3,0

Mutaties Algemene risicoreserve

-5,0

26,5

-26,5

Mutaties Algemene financieringsreserve

-434,3

88,5

88,5

0,7

0,8

0,8

Mutaties Algemene reserve egalisatie plafond BCF

-1,1

1,1

-1,1

-1,1

-1,1

-1,1

Uitvoeringsreserve EHS

-61,2

-131,9

75,3

-75,3

-75,3

-64,7

-64,7

Reserve verkeer en vervoer

80,3

-80,3

-88,2

-77,8

-77,8

Totaal mutaties reserves Algemene dekkingsmiddelen

-57,2

-238,3

231,3

382,4

-151,1

-172,0

-153,8

-156,7

publicatiedatum 02-11-2015 10:30