verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

4.5 Meerjarige uiteenzetting van de financiële positie

Onze financiën bestaan naast de exploitatie (zie de kerntaken en de paragrafen 4.2 tot en met 4.4) uit de balansposten. In deze paragraaf treft u voor de periode 2016 - 2019 ramingen van de balansposten aan.

4.5.1 Verwachte balansstanden

Activa

( x € 1.000)

Omschrijving

Saldo 01-01

Vermeerderingen

Verminderingen

Afschrijvingen

Saldo 31-12

Vaste activa

1.624.286

50.114

220.657

21.831

1.431.912

Immateriële vaste activa

28.000

-194

9.901

18.293

Materiële vaste activa

- investeringen met een economisch nut

47.939

6.976

6.609

48.306

- investeringen in de openbare ruimte met

84.457

5.321

79.136

een maatschappelijk nut

Financiële vaste activa

- kapitaalverstrekkingen verbonden partijen

11.575

11.575

- verstrekte leningen

392.897

43.138

102.651

333.384

- uitzettingen met een looptijd ≥ één jaar

1.059.418

118.200

941.218

Vlottende activa

438.556

38.344

53.451

423.449

- Grond- en hulpstoffen, overig

80.298

12.634

67.664

- Uitzettingen

25.841

38.344

40.817

23.368

- Overlopende activa | doeluitkeringen

13.424

0

13.424

- Overige vlottende activa

318.993

0

318.993

Totaal activa

2.062.842

88.458

274.108

21.831

1.855.361

Passiva

( x € 1.000)

Omschrijving

Saldo 01-01

Vermeerderingen

Verminderingen

Rentetoevoeging

Saldo 31-12

Vaste Passiva

1.562.134

472.745

516.281

441

1.519.039

Eigen vermogen

- algemene reserves

747.915

226.800

231.160

743.555

- bestemmingsreserves

782.187

225.698

264.935

441

743.391

Voorzieningen

32.024

20.247

20.186

32.085

Leningen

8

8

Vlottende passiva

500.708

1.443

165.829

336.322

- Overlopende passiva | doeluitkeringen

73.616

1.443

1.432

73.627

- Overige vlottende passiva

427.092

164.397

262.695

Totaal passiva

2.062.842

474.188

682.110

441

1.855.361

4.5.2 Immateriële vaste activa

Bij de aankopen van obligaties door onze vermogensbeheerders is door het verschil tussen de nominale rente en de marktrente meer (agio) of minder (disagio) betaald dan de nominale waarde van de obligatie. Gelet op de ‘buy-and-hold’ strategie van de provincie wordt over de agio gedurende de looptijd van de obligatie afgeschreven (uiteindelijk wordt slechts de nominale waarde ontvangen) en valt disagio in zijn geheel vrij bij afloop van de onderliggende obligatie. De jaarlijkse afschrijvingen en de vrijval van disagio vormen een correctie op de daadwerkelijk ontvangen rente.
Ultimo 2015 bestaat de post immateriële activa uit een bedrag van € 64,6 miljoen aan agio (waarop € 33,6 miljoen is afgeschreven) en € 3 miljoen aan disagio, per saldo een bedrag van € 28 miljoen.
In de periode 2016 - 2019 zal achtereenvolgens € 9,9 miljoen, € 7,3 miljoen, € 4,9 miljoen en € 3,5 miljoen op de agio worden afgeschreven. De vrijval van de disagio door afloop zal in dezelfde periode achtereenvolgens € 0,2 miljoen, € 0,1 miljoen, nihil en € 0,1 miljoen bedragen.
De immateriële vaste activa ultimo 2016 tot en met 2019 zullen daardoor achtereenvolgens € 18,3 miljoen, € 11 miljoen, € 6,1 miljoen en 2,7 miljoen bedragen.

4.5.3 Materiële vaste activa

( x

€ 1.000)

Saldo per

mutaties

2016

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Saldo per

1 januari

Vermeer-

Vermin-

31 decem-

31 decem-

31 decem-

31 decem-

Investeringen

2016

deringen

deringen

ber 2016

ber 2017

ber 2018

ber 2019

Kapitaaluitgaven

Investeringen met een economisch nut

136.158

6.976

143.134

152.201

159.360

166.857

Woonruimten

260

260

260

260

260

Bedrijfsgebouwen

79.042

169

79.211

80.600

81.460

83.080

Machines, apparaten en installaties

55.170

6.807

61.977

69.655

75.583

81.447

Overige materiële vaste activa

1.686

1.686

1.686

2.057

2.070

Investeringen in de openbare ruimte met

een maatschappelijk nut

277.571

277.571

277.571

277.571

277.571

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

277.571

277.571

277.571

277.571

277.571

Totaal kapitaaluitgaven materiële vaste

413.729

6.976

420.705

429.772

436.931

444.428

activa

Afschrijvingen

Investeringen met een economisch nut

88.219

6.609

94.828

101.535

109.706

119.226

Woonruimten

193

4

197

201

205

209

Bedrijfsgebouwen

44.193

2.174

46.367

48.523

50.739

53.000

Machines, apparaten en installaties

43.445

4.278

47.723

52.117

57.915

64.971

Overige materiële vaste activa

388

153

541

694

847

1.046

Investeringen in de openbare ruimte

met een maatschappelijk nut

193.114

5.321

198.435

203.698

208.796

213.774

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

193.114

5.321

198.435

203.698

208.796

213.774

Totaal afschrijvingen materiële vaste activa

281.333

11.930

293.263

305.233

318.502

333.000

Boekwaarde

Investeringen met een economisch nut

47.939

6.976

6.609

48.306

50.666

49.654

47.631

Woonruimten

67

4

63

59

55

51

Bedrijfsgebouwen

34.849

169

2.174

32.844

32.077

30.721

30.080

Machines, apparaten en installaties

11.725

6.807

4.278

14.254

17.538

17.668

16.476

Overige materiële vaste activa

1.298

153

1.145

992

1.210

1.024

Investeringen in de openbare ruimte

met een maatschappelijk nut

84.457

5.321

79.136

73.873

68.775

63.797

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

84.457

5.321

79.136

73.873

68.775

63.797

Totaal boekwaarde materiële vaste activa

132.396

6.976

11.930

127.442

124.539

118.429

111.428

4.5.4 Financiële vaste activa

Verloop en toelichting

De financiële vaste activa bestaan per 31 december 2016 uit:
• Kapitaalverstrekkingen verbonden partijen ad € 11,6 miljoen.
Dit bedrag heeft betrekking op de deelnemingen in Oost N.V. (€ 10,2 miljoen) en Enexis Holding
N.V. (€ 0,7 miljoen) en diverse overige deelnemingen (€ 0,7 miljoen).
• Verstrekte leningen ad € 333,4 miljoen.
Deze betreffen de leningen aan het Energiefonds Overijssel B.V. (€ 151 miljoen), de bruglening
aan Vordering op Enexis B.V. (€ 65,5 miljoen), de achtergestelde leningen aan Enexis
Holding N.V. (€ 39,3 miljoen) en Vitens N.V. (€ 8,1 miljoen) en SVn voor verstrekte starters- en energieleningen (€ 59,3 miljoen) en diverse overige leningen (€ 10,2 miljoen).
• Uitzettingen met een looptijd van langer dan of gelijk aan één jaar.
Op basis van de geraamde afloop binnen de obligatieportefeuilles wordt verwacht dat per
ultimo 2016 circa € 941,2 miljoen langlopend bij vermogensbeheerders uitgezet is.

Investeringskredieten

In de periode 2016 - 2019 verwachten wij voor achtereenvolgens € 43,1 miljoen, € 9,9 miljoen, € 9,8 miljoen en € 8,7 miljoen aan leningen te verstrekken. Dit betreft de volgende posten.
• Aan het Energiefonds Overijssel: respectievelijk € 40 miljoen en 3 maal € 7,5 miljoen.
• Aan het Innovatiefonds Overijssel: respectievelijk € 3,1 miljoen, € 2,4 miljoen, € 2,3 miljoen en € 1,2 miljoen.
Voor de verstrekte leningen aan het Innovatiefonds Overijssel wordt in 2016 tevens een voorziening gevormd. Vanaf 2017 betreffen de nieuwe leningen aan het Innovatiefonds het revolverend inzetten van de aflossingen in het betreffende jaar, waardoor geen aanvulling van de voorziening meer benodigd zal zijn.

4.5.5 Vlottende activa

Onder deze categorie zijn slechts de posten van de vlottende activa meegenomen die een voorspelbaar karakter kennen. Het betreft de voorraad gronden en de uitzettingen.

Voorraden

De verwachte grondvoorraad ultimo 2016 bedraagt € 67,7 miljoen, € 44,8 miljoen aan EHS-gronden, € 20,2 miljoen aan gronden voor IJsseldelta-Zuid en € 2,7 miljoen aan gronden voor de N340 / N377 / N48. In 2016 worden geen grondaankopen verwacht. Wel wordt verwacht in 2016 voor € 12,6 miljoen aan gronden te kunnen vervreemden.

Uitzettingen

Ultimo 2016 wordt verwacht dat er nog € 23,4 miljoen aan opgebouwde rente te ontvangen is. In 2016 zal een bedrag van € 38,3 miljoen aan rente binnen deze post worden opgebouwd (en € 40,8 miljoen aan couponrente worden ontvangen), maar dit gaat niet gepaard met een uitgaande geldstroom. Hierdoor is er geen sprake van een krediet.

4.5.6 Eigen vermogen

(x € 1.000)

mutaties

2016

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Saldo per

1 januari

Rente

31 december

31 december

31 december

31 december

Naam van de reserve

2016

storting

0,20%

onttrekking

2016

2017

2018

2019

Algemene reserves

Algemene risicoreserve

42.969

26.542

69.511

69.511

69.511

69.511

Algemene reserve

122.696

102.025

20.671

17.671

17.671

17.671

Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel

68.572

194.340

30.537

232.375

246.540

260.715

277.635

Algemene reserve grondzaken

78.212

4.818

10.000

73.030

70.209

67.243

64.257

Algemene reserve egalisatie plafond BCF

1.100

1.100

2.200

3.300

4.400

5.500

Algemene financieringsreserve

434.366

88.598

345.768

345.114

344.344

343.555

Totaal algemene reserves

747.915

226.800

231.160

743.555

752.345

763.884

778.129

Bestemmingsreserves

Reserve Europese programma's

11.692

26.174

23

4.034

33.855

33.863

33.871

33.879

Reserve Reconstructie

166

168

-2

-2

-2

-2

Reserve provinciale infrastructuur

21.728

246

9.712

12.262

5.056

2.543

2.661

Reserve waterwegen

3.831

172

4.003

4.183

4.371

4.568

Egalisatiereserve ILG

5

5

5

5

5

Reserve startersleningen

20

20

20

20

20

Reserve energiebesparing

3.257

2.450

807

807

807

807

Reserve herstructurering bedrijventerreinen

9.555

9.555

9.555

9.555

9.555

Reserve bodemsanering

29.589

7.193

4.807

31.975

34.150

35.256

36.362

Reserve ISV-3

39

39

39

39

39

Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

503.538

36.719

95.352

444.905

371.817

356.478

339.010

Reserve Energiefonds Overijssel

27

27

27

27

27

Uitvoeringsreserve EHS

183.545

75.250

67.553

191.242

180.054

144.756

115.136

Reserve risicoreservering RBT

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

Reserve afrekening pMJP/ILG

9.495

498

8.997

8.817

8.637

8.637

Reserve Verkeer en Vervoer

80.362

80.361

1

10.211

11.445

11.754

Totaal bestemmingsreserves

782.187

225.698

441

264.935

743.391

664.302

613.508

568.158

Totaal reserves

1.530.102

452.498

441

496.095

1.486.946

1.416.647

1.377.392

1.346.287

4.5.7 Voorzieningen

(x € 1.000)

mutaties

2016

Saldo per

instand-

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Saldo per

1 januari

houdings-

31 december

31 december

31 december

31 december

Naam van de voorziening

2016

storting

bijdrage

onttrekking

2016

2017

2018

2019

Reguliere voorzieningen

Voorziening natuurbeleidsplan

1.713

1.565

1.656

1.622

1.531

1.440

1.349

Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

6.724

450

285

6.889

7.071

7.250

7.429

Voorziening resultaten gebiedsexploitaties

15.327

15.327

15.327

15.327

15.327

Voorziening besteding grondwaterheffing

805

855

1.095

565

337

87

Voorziening grondbezit

Voorziening beheer en onderhoud N340 / N48

Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur

17.377

16.277

1.100

3.700

4.800

5.900

Voorziening reorganisatie

7.455

873

6.582

5.650

4.757

3.864

Subtotaal reguliere voorzieningen

32.024

20.247

20.186

32.085

33.616

33.661

33.869

Gesaldeerde voorzieningen

Voorziening lening Stichting WMC

500

500

500

500

500

Voorziening participatie HMO

25.930

25.930

25.930

25.930

25.930

Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ESCROW

103

103

103

103

103

Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder

4.783

4.783

4.783

4.783

4.783

Voorziening lening Warmtenet Hengelo

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

Voorziening lening Biorights Hardenberg

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Voorziening lening Empyro Hengelo

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Voorziening verplaatsing Stork Hengelo

13.838

13.838

13.838

13.838

13.838

Voorziening deelneming Innovatiefonds Overijssel

15.722

1.200

16.922

16.922

16.922

16.922

Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden

6.667

6.667

6.667

6.667

6.667

Voorziening afwikkeling verkoop Attero | ESCROW

750

750

750

750

2

Voorziening lening Sanderink Technology Centre

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Voorziening dubieuze debiteuren

2.112

2.112

2.112

2.112

2.112

Voorziening revolving fund grondvoorraad

344

344

344

344

344

Subtotaal gesaldeerde voorzieningen

86.549

1.200

87.749

87.749

87.749

87.001

Totaal voorzieningen

118.573

21.447

20.186

119.834

121.365

121.410

120.870

4.5.8 Vaste schulden

Vanaf 2016 hebben wij geen langlopende leningen meer. Gelet op de liquiditeitsprognose zullen in de komende periode geen nieuwe leningen worden opgenomen.
Het saldo aan vaste schulden betreft uitsluitend door ons ontvangen waarborgsommen ter zekerstelling van naleving van opgelegde voorwaarden (voornamelijk bij ontgrondingen).

4.5.9 Doeluitkeringen

(x € 1.000)

mutaties

2016

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Saldo per

Saldo per

1 januari

Rente

31 december

31 december

31 december

31 december

Naam van de doeluitkering

2016

storting

0,20%

onttrekking

2016

2017

2018

2019

Doeluitkering jeugdzorg

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

13.424

13.424

13.424

13.424

13.424

Doeluitkering verbetering N34

Doeluitkering Europese programma's

Doeluitkering geluidssanering NaNOV

Subtotaal nog te ontvangen doeluitkeringen

13.424

13.424

13.424

13.424

13.424

Doeluitkering jeugdzorg

8.433

8.433

8.433

8.433

8.433

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

50.809

50.809

50.809

50.809

50.809

Doeluitkering verbetering N34

13.828

622

14.450

12.815

617

645

Doeluitkering Europese programma's

364

1

365

366

367

368

Doeluitkering geluidssanering NaNOV

182

820

1.432

-430

-31

Subtotaal vooruitontvangen doeluitkeringen

73.616

820

623

1.432

73.627

72.392

60.226

60.255

Doeluitkering jeugdzorg

8.433

0

0

0

8.433

8.433

8.433

8.433

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

37.385

0

0

0

37.385

37.385

37.385

37.385

Doeluitkering verbetering N34

13.828

0

622

0

14.450

12.815

617

645

Doeluitkering Europese programma's

364

0

1

0

365

366

367

368

Doeluitkering geluidssanering NaNOV

182

820

0

1.432

-430

-31

0

0

Totaal doeluitkeringen

60.192

820

623

1.432

60.203

58.968

46.802

46.831

publicatiedatum 02-11-2015 10:30