verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

3.1 Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer

Het behoud van natuur- en landschap is de basis voor een aantrekkelijk landelijk gebied met ruimte voor zowel economische ontwikkeling als natuur. Het gaat hierbij om het in stand houden en versterken van de bestaande natuurterreinen en om de kwaliteit van natuur en landschap in het agrarisch cultuurlandschap.

Context

Voortzetting van de doelstellingen voor bescherming en beheer uit de eerdere begroting. Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (medio 2016) neemt het aantal taken en bevoegdheden van de provincie toe.
Als ontwikkelaar en investeerder bekijken wij op welke wijze het natuur- en landschapsbeheer structureel, duurzaam en kosteneffectief vorm kan krijgen. Naast subsidieverlening zetten wij ook in op andere financiële instrumenten voor de ontwikkeling en het beheer van natuur en landschap.
Als bevoegd gezag zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van de zogenaamde “groene wetten” (o.a. Natuurbeschermingswet en Fauna en Florawet). Wij streven ernaar dit effectief en efficiënt te doen met minimale lasten voor ondernemers en inwoners.

Prestaties

3.1.1 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 3.1.2 Soortenbescherming in samenhang met ruimte voor economische ontwikkeling 3.1.3 Beheer natuurterreinen 3.1.4 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied 3.1.5 Beheer landschap
publicatiedatum 02-11-2015 10:30