verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

3.1.2 Soortenbescherming in samenhang met ruimte voor economische ontwikkeling

Door soortenbescherming zorgen ervoor wij dat natuur- en landschapskwaliteiten worden behouden. Wij voeren deze taak zo uit, dat de ruimte voor economische ontwikkeling wordt geoptimaliseerd.

Context

Met de inwerkingtreding van de Nieuwe Wet natuurbescherming in 2016 worden wij verantwoordelijk voor de uitvoering van het wettelijke soortenbeschermingsregime en in samenhang daarmee ontheffingverlening voor ruimtelijke ingrepen en actieve soortenbescherming. De decentralisatie van het natuurbeleid geeft ons een sterkere positie bij uitvoering van taken in de fysieke leefomgeving en meer mogelijkheden voor integrale afweging van belangen bij ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Wij willen het verschil maken door de bescherming van planten en dieren beter samen te laten gaan met mogelijkheden voor economische ontwikkeling, bijvoorbeeld door versterking van natuurcondities meer te koppelen aan andere opgaven. Onze ambitie is om in dit dossier aan de voorkant te sturen en tot een aanpak te komen waarbij economie en natuur elkaar wederzijds versterken

Acties 2016

  • Gesprekken voeren met partners over de invulling van de soortenbescherming.
  • Verkennen van kansen voor natuurinclusief bouwen en ontwerpen.
  • Verkennen van mogelijkheden om natuurcompensatie te vereenvoudigen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:
Hester Maij.

Rol provincie:
De provincie is initiatiefnemer en organisator.

Looptijd prestatie:
Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?
Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

publicatiedatum 02-11-2015 10:30