verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

3.2 Weerstandsvermogen

De uitvoering van provinciale activiteiten brengt risico's met zich mee. Een actief risicomanagementbeleid helpt bij het beheersen van deze risico's. Uw Staten stellen het risicomanagementbeleid periodiek (eens per 4 jaar) vast. In 2017 stellen uw Staten dit opnieuw vast. Als onderdeel van het beleid zorgen we voor voldoende reserves om de voorziene en onvoorziene risico's met financieel gevolg op te vangen.

Ontwikkelingen

1. Het weerstandsvermogen is op dit moment toereikend. De confrontatie van de beschikbare weerstandscapaciteit van € 192,7 miljoen en de benodigde weerstandscapaciteit van € 94,1 miljoen levert een ratio op van 2,0. Zie voor een onderbouwing van de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit de beide blokken aan de rechter kant.

2. Het zicht op de risico’s verbetert door de uitvoering van het nieuwe beleid (PS/2013/873) waardoor benodigde- en beschikbare weerstandscapaciteit steeds meer in balans komen. In het komende jaar gaan er mutaties plaatsvinden in het risicoprofiel van diverse programma’s en projecten. We verwachten dat dit zal leiden tot een dalend weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen zal zich meer richting de factor 1,6 gaan bewegen. Dit is nog steeds een toereikend niveau.

3. In de Meicirculaire provinciefonds 2015 is aangekondigd dat het BBV gaat voorschrijven dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte basisset van vijf financiële kengetallen moet worden opgenomen die gaan gelden voor de Begroting vanaf 2016. Deze kengetallen zijn te vinden onder de knop 'Financiële kengetallen'.

Beleidskader

In 2013 hebben uw Staten het risicomanagementbeleid geactualiseerd (PS/2013/873). Wij hebben de uitvoeringsregels vastgesteld in 2014.

publicatiedatum 02-11-2015 10:30