verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

3.4 Financiering

In deze paragraaf staat centraal de financiering van de activiteiten, projecten en investeringen, het beheer van de liquiditeiten en de beleggingsportefeuille. Externe vermogensbeheerders beheren op professionele en prudente wijze de obligatieportefeuille.

Ontwikkelingen

1. De aflossingen en rentecouponnen vanuit de obligatieportefeuille vormen ook voor 2016 een belangrijke inkomstenbron.
2. De liquiditeitsprognose voorspelt een doorlopend positief kassaldo in 2016.
3. We gaan naast subsidies en leningen meer gebruik maken van nieuwe financieringsvormen.

Beleidskader

Het beleidskader van de Treasury is enerzijds de wetgeving zoals de wet Fido en Ruddo en de Handreiking Treasury 2015 van het Ministerie van BZK, die voorschriften geven voor de financiering door decentrale overheden. Anderzijds wordt het beleidskader bepaald door met name de Financiële Verordening Provincie Overijssel (2014), de Uitvoeringsregeling Treasury Provincie Overijssel (2014) en de beleggingsmandaten voor de twee externe vermogensbeheerders die onze obligatieportefeuille beheren. Een onafhankelijk vermogensadviseur begeleidt ons daarbij. Het beleidsuitgangspunt voor de obligatieportefeuille is 'Buy and Hold'. Dit houdt in dat we de obligaties in principe aanhouden tot einde looptijd.

Risico's

Volgens onze Uitvoeringsregeling Treasury en de Wet Fido gaat het met name om de beheersing van de rente-, koers-, krediet-, en liquiditeitsrisico’s. Kijkend naar de prognose van de liquiditeitenontwikkeling is het liquiditeitsrisico minimaal. Dat geldt ook voor renterisico’s omdat we geen kort- en langlopende schuldleningen hebben opgenomen.
Eventuele koers- en kredietrisico’s zijn van belang voor de obligatieportefeuille. Alle obligaties zijn beursgenoteerd en dus verhandelbaar, maar de marktwaarde zal daardoor fluctueren. De provincie hanteert als balanswaarde de nominale waarde, ofwel de waarde op aflossingsdatum. Omdat de obligaties grotendeels (93%) een AAA of AA rating hebben, en veelal staatsobligaties betreffen of obligaties met onderpand, is het kredietrisico beperkt. Klik op de knop 'Obligatieportefeuille' voor een compleet overzicht van de ratingverdeling van de obligaties.

publicatiedatum 02-11-2015 10:30