verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

3.5 Verbonden partijen.

Afhankelijk van de maatschappelijke opgave is het soms gewenst - of noodzakelijk - om betrokkenheid te organiseren bij de uitvoering van de behartiging ervan. Deze betrokkenheid krijgt vorm door zeggenschap en sturing te organiseren op de vraag ‘hoe’ een opgave wordt behartigd. Op dat moment wegen wij af of we de uitvoering in eigen beheer oppakken dan wel via een verbonden partij.

De keuze voor een verbonden partij is ingegeven vanuit het deskundigheids- en onafhankelijkheidsmotief. Een externe partij staat los van de provinciale organisatie en kan zich daardoor volledig focussen op de behartiging van het publieke belang. Ook kan een externe partij beschikken over specifieke expertise, die wij niet in huis hebben en ook niet in huis kunnen/willen halen. In de keuze voor een verbonden partij hebben wij de verwachting dat deze - ten opzichte van de provincie - dezelfde activiteiten uit kan voeren met een grotere doelmatigheid en doeltreffendheid en met meer kwaliteit en continuïteit.

Ontwikkelingen

1. Doorontwikkeling ADT en RBT
In het plan van aanpak ‘Implementatie Commissie van Wijzen’ (PS/2014/995), dat is opgesteld aan de hand van het advies van ‘Commissie van Wijzen Luchthaven Twente’ worden het XL Businesspark (RBT) en TecBase Twente (ADT) benoemd als toplocatie. Een toplocatie moet aantrekkelijk en concurrerend aan de markt worden aangeboden.

2. Meevaller uit Escrow-Essentgelden
Uit de financiële afwikkeling van de verkoop van Essent is een aantal tijdelijke verbonden partijen ontstaan, waaronder de Escrow Verkoop Vennootschap B.V., die tot doel heeft de transactie Essent-RWE adequaat af te handelen, waaronder eventueel door RWE in te dienen claims die tot 30 september 2015 konden worden ingediend.

3. Evaluatie portefeuille verbonden partijen
In het najaar van 2015 wordt aan uw Staten de geactualiseerde nota Verbonden Partijen Overijssel aangeboden. Daarop volgend zal de portefeuille verbonden partijen geëvalueerd worden aan de hand van de nota.

Beleidskader

We actualiseren de nota Verbonden Partijen Overijssel om deze u in het najaar van 2015 aan te bieden. In een Statenbrief (PS/2015/42) hebben wij u geïnformeerd over de voornemens.

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector (WNT) stelt de regels voor bezoldiging in de (semi)publieke sector. Wij hebben de in de wet opgenomen normering en voorschriften van toepassing verklaard op ons beleid voor verbonden partijen.

Risico's

Bij verbonden partijen is sprake van een getrapt risico. De verbonden partijen nemen beleids- en beheersmaatregelen ter voorkoming van het ontstaan van risico’s. Op onze beurt hebben wij per verbonden partij een risicoprofiel opgesteld ter bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit in het weerstandsvermogen. In een aantal gevallen is een risicovoorziening en - reserve opgenomen die aangeeft voor welke verbonden partij deze dekking is opgenomen in onze provinciale begroting; wat de hoogte van deze dekking is en voor welk risico. Het deel dat niet is opgenomen in de risicovoorziening wordt gedekt vanuit de Algemene Financieringsreserve.

Verbonden partijen

publicatiedatum 02-11-2015 10:30