verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

3.6 Grondbeleid

Grondbeleid is een middel voor de realisatie van verschillende doelen door programma's en projecten. De inzet van instrumenten is maatwerk en bepalen we per ruimtelijke opgave.

Ontwikkelingen

1. Door de decentralisatie van de natuuropgave naar de provincie en de opheffing van Dienst Landelijk Gebied zijn de gronden en opstallen van deze opgave overgedragen aan en juridisch op naam gezet van de provincie. Het betreft ca. 2900 ha per 1 januari 2015 (984 ha binnen de begrenzing en 1916 ha buiten de begrenzing). Deze gronden en opstallen beheren en vervreemden we. Voor deze vervreemding worden verschillende instrumenten ingezet.

2. Door de vergroting van ons grondbezit en de opheffing van Dienst Landelijk Gebied per 1 maart 2015 voeren wij sinds 2015 zelf het tijdelijk beheer van grond en opstallen uit. De Dienst Landelijk Gebied deed dit voorheen. We vangen de jaarlijkse fluctuaties door onttrekkingen en dotaties op in de Algemene reserve grondzaken.

Beleidskader

De nota Grondbeleid 2015 (zie PS/2014/1074) geeft de kaders aan voor toepassing van de grondbeleidsinstrumenten. Deze zetten we in bij programma's en projecten. Het gaat hierbij om een situatie van tijdelijk bezit van gronden en opstallen.
Bij aan- en verkoop stelt een beëdigd taxateur een taxatierapport op. Onze gronden zijn onder te verdelen in ruil- en projectgronden. De ruilgronden waarderen we tegen landbouwwaarde. De projectgronden waarderen we voor de waarde van de nieuwe functie, te weten natuurwaarde, of boeken we af naar € 0 als de grond is aangekocht voor infrastructuur.
Hierdoor is het risicoprofiel van het provinciaal grondbezit beperkt.

Risico's

In 2012 is de Algemene reserve grondzaken (ARG) ingesteld. Het doel van de ARG is het afdekken van risico’s die gepaard gaan met bezit van gronden die hun einddoel nog niet bereikt hebben. Door het instellen van een aparte reserve voor gronden scheiden we de risico’s van gronden van de financiële huishouding van de overige provinciale taken.
De risico's die aan grondbezit zijn verbonden worden bepaald door de waardedaling van de opstallen en het langer in bezit hebben van moeilijk te verkopen opstallen waardoor de kosten voor tijdelijk beheer toenemen. Daarnaast is een beperkt risico aanwezig van waardedaling van grond.
We maken voor het Jaarverslag een keer per jaar een analyse van het provinciaal grondbezit. De Meerjaren Investeringsprognose Grond (MIG) heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de financiële effecten van de uitvoering van het provinciaal grondbeleid.
In de MIG wordt de gewenste hoogte van de ARG berekend. Op basis van de MIG is bij de vaststelling van de Jaarrekening 2014 de ARG met € 1 miljoen verhoogd naar € 2,3 miljoen (peildatum 31 december 2014). Hiermee is de omvang van de reserve toereikend om de berekende risico’s af te dekken.

publicatiedatum 02-11-2015 10:30