verbinden, versterken en vernieuwen

Begroting 2016

7.1.2 Interbestuurlijk toezicht

Interbestuurlijk toezicht is onze wettelijke taak. De veranderende eisen en stijlen vragen om een permanente doorontwikkeling van het interbestuurlijk toezicht. Samen met gemeenten en waterschappen geven wij invulling aan het onderhoud en de verdere (door)ontwikkeling van de werkwijze. Daarbij staat de eigen verantwoordelijkheid van gemeenten en waterschappen voorop. Wij handelen consequent volgens het interbestuurlijk toezichtskader en daarover communiceren wij transparant.

Context

nvt

Acties 2016

  • Wij voeren het interbestuurlijk toezicht uit aan de hand van het toezichtskader IBT (financiën, WABO, WRO, archief, huisvesting statushouders, RO).
  • Wij onderzoeken meldingen door derden van mogelijke misstanden bij de uitvoering van medebewindstaken bij gemeenten.
  • In overleg met de VNG bepalen wij hoe het horizontaal toezicht verder versterkt kan worden.
  • Wij geven nadere invulling aan het doorontwikkelen van de werkwijze van het interbestuurlijk toezicht. Dit doen wij samen met gemeenten en waterschappen.
  • We stellen bestuursovereenkomsten op met de waterschappen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:
Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:
Wij hebben de rol van toezichthouder.

Looptijd prestatie:
Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?
Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • In het investeringsplan Kwaliteit Openbaar Bestuur dat in 2016 aan Provinciale Staten wordt aangeboden, wordt een voorstel gedaan voor de ontwikkeling van deze prestatie (in relatie met de andere prestaties uit dat Investeringsplan: 7.1.1, 7.1.3, 7.1.6, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4)
publicatiedatum 02-11-2015 10:30